חדש: מסירת תלוש שכר לעובד באמצעים אלקטרוניים

עפ"י תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017, אשר פורסמו ביום 26/7/17, מעסיק רשאי שלא למסור לעובד את תלוש השכר בדרך של דפוס, אלא למסור לו את תלוש השכר באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן, בתנאי שבכל אחת מן הדרכים תלוש השכר ניתן להדפסה ובתנאי שהעובד הסכים בכתב, לפי טופס הסכמה אשר צורף לתקנות, שלא לקבל את תלוש השכר בדרך של דפוס:
 
1. שליחת התלוש לכתובת דוא"ל מטעם המעסיק (כתובת דוא"ל שיוחדה לעובד במערכת הדוא"ל מטעם המעסיק, ונמצאת בשימושו הבלעדי של העובד) באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני. המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני, אם המערכת אינה מופעלת על ידו.
 
"מערכת דואר אלקטרוני" - מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה: היא מספקת לשולח אישור על הגעה או אי-הגעה של כל מסר אלקטרוני ששלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען במערכת; היא מאפשרת גישה למידע הנשמר בה לבעל כתובת הדואר האלקטרוני בלבד לאחר שהוא זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע, ומתעדת גישה כאמור; היא נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים להביא לגישה לא מורשית אל המידע, ומתעדת אירועים העשויים להצביע על חדירה או שיבוש כאמור.
 
2. שליחת התלוש באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בתלוש השכר. המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל אתר האינטרנט המאובטח, אם האתר אינו מופעל על ידו. המעסיק יאפשר גישה לתלוש השכר באמצעות אתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.

"אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק": אתר אינטרנט המשמש את המעסיק שמתקיימים בו שני אלה: הוא מאפשר גישה למידע השמור בו לעובד לאחר שהעובד זוהה באופן אישי, תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע, ומתעד גישה כאמור; הוא נוקט, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליו ומפני שיבוש בעבודתו, העלולים להביא לגישה לא מורשית אל המידע, ומתעד אירועים העשויים להצביע על חדירה או שיבוש כאמור.
 
3. שליחת התלוש לכתובת דוא"ל פרטית של העובד (כתובת דוא"ל המשמשת את העובד, שאינה כתובת דוא"ל מטעם המעסיק). העובד ימסור למעסיק את כתובת הדוא"ל הפרטית שלו והוא רשאי להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת, ובלבד שיחתום מחדש על טופס ההסכמה. העובד יודיע בכתב (לרבות באמצעות הודעת דוא"ל) בסמוך לאחר קבלת התלוש ולא יאוחר מ-5 ימים מהיום הקובע (היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה), על הגעה של תלוש השכר לידיו. העובד יחתום על ההצהרה שבטופס ההסכמה, שלפיה כתובת הדוא"ל הפרטית אכן משמשת אותו.
 
עובד רשאי בכל עת לחזור בו בכתב (לרבות באמצעות הודעת דוא"ל) מהסכמתו למסירת תלוש השכר שלא בדפוס, והמעסיק יפעל לפי הודעתו החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור.
 
מסירת תלוש השכר תיעשה לא יאוחר מהיום הקובע. לא קיבל מעסיק הודעה באמצעות מערכת הדוא"ל, חיווי מאתר האינטרנט המאובטח מטעם המעסיק, או בכתב מהעובד, על הגעה של תלוש השכר לידי העובד, בתוך 5 ימים מהיום הקובע - ימסור המעסיק לעובד את תלוש השכר מודפס במסירה חוזרת בתוך חמישה ימים נוספים, ולא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע.
 
מעסיק שמסר לעובד את תלוש השכר כאמור לעיל יאפשר לעובדו לקבל את תלוש השכר מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקובע למסירת התלוש לפי החוק.
 
העברת המידע מהמעסיק לעובד תיעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו, ולכל הפחות תוך שימוש בהצפנה של המידע ולאחר שיחתום העובד על ההצהרה שבטופס ההסכמה. המעסיק ינקוט טכנולוגיה שמונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר בדרכים הקבועות לעיל.
 
לקוח המעוניין לקבל את טופס ההסכמה שצורף לתקנות מוזמן לפנות למשרדנו.
 
מידע נוסף:

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
 
 


יצירת קשר

או מלאו פרטיכם וניצור קשר:

נשמח לעמוד לשירותכם בתחומים:
דיני עבודה, דיני נזיקין – נזקי גוף,
ודיני ביטוח, חייגו עכשיו:

072-33-80-967


כתובתנו: משה לוי 11 (בנין UMI), 

פקס: 03-5588241

טלפון: 03-5588244

|  

|  

|  

א.ת. ראשל"צ, קומה 11


© 2018 כל הזכויות שמורות


ביבר לקואה חייקין הררי - משרד עו"ד ונוטריון

משרד עו"ד ונוטריון

לביבר לקואה חייקין הררי