האם הרכיב 'תמריץ' הוא חלק משכרו הקובע של העובד?

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעת עובד לכלול רכיב שכונה "תמריץ" בשכרו הקובע (סע"ש 7540-03-22, מיום 27/3/24). באותו מקרה, העובד עבד כאיש מכירות אצל המעסיקה, המפעילה רשת חנויות למכירת מוצרים שונים, משך 6.4 שנים. הצדדים היו חלוקים בשאלה האם יש לראות את רכיב התמריץ ששולם לעובד כחלק משכרו הקובע…

עדכון שכר המינימום החל ממשכורת חודש 4/24

סכומי שכר המינימום המעודכנים (ברוטו) החל מיום 1/4/24 (משכורת אפריל המשתלמת בחודש מאי): לבוגר (מעל גיל 18) עובד במשכורת חודשית: 5,880.02 ₪ לחודש (למשרה מלאה). עובד שעתי: 32.30 ₪ לשעה. עובד יומי: 271.39 ₪ ליום בשבוע עבודה בן 5 ימים; 235.20 ₪ ליום בשבוע עבודה בן 6 ימים. לבני נוער נער שטרם מלאו לו 16…

רשות המיסים פרסמה הנחיות ליישום חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה

בתאריך 18/3/24 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים. בגיליון הלקוחות של משרדנו לחודש 4/24 סקרנו בפניכם את עיקרי הוראות החוק. ביום 14/4/24 פרסמה רשות המיסים הנחיות ליישום בעניין חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים. בחוזר שפרסמה רשות המיסים מפורטים…

חרבות ברזל – עדכונים

ביום 6/3/24 פורסם צו הרחבה בענין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל), שעניינו תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים; הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת תוקפו של הצו; וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים מסוימים – הכל בכפוף לתנאים הקבועים בצו.  תקופת תוקפו של הצו מיום…

מחשבון – ללא עלות – לחישוב ערך שעת עבודה בענפי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה

ביום 1/1/24 נכנסו לתוקף התקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן).  התקנות חלות על התקשרות שנערכה לראשונה ביום 1/1/24 או לאחריו. התקנות חלות גם על התקשרות שנערכה לפני 1/1/24, ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה אם יחולו ביום 1/1/24 או לאחריו, או מיום 1/1/2025, לפי…

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024

בתאריך 18/3/24 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים. להלן עיקרי החוק: החוק חל על עובד הזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024, למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד. הקפאת ערך יום הבראה החוק מקפיא את ערך יום ההבראה וקובע כי…

האם ניתן לכפות על העובדים חופשה שנתית בחול המועד פסח?

מאחר שלמעסיק הסמכות לקבוע את מועדי החופשה של העובד (תוך התחשבות ותיאום עם רצון העובד, עד כמה שניתן), מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה שנתית בחול המועד פסח. שימו לב כי יש להודיע לעובד מראש על הוצאתו לחופשה. על חופשה הנמשכת עד 6 ימים (כולל), נראה כי ניתן להודיע גם יום מראש (הדבר תלוי בנסיבות, כאשר על…

בעקבות עדכון שכר המינימום: חובה לעדכן את המודעה בדבר עיקרי החוק

ביום 1/4/24 יתעדכן שכר המינימום ל-5,880.02 ₪ ברוטו לחודש ול-32.30 ₪ ברוטו לשעה. עפ"י חוק שכר מינימום, מעסיק מחויב להציג במקום העבודה, במקום בולט לעין, מודעה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום. על המודעה להיערך לפי הנוסח שבתוספת לתקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק) ואולם המעסיק יעדכן את…

הוטלה חובת שימוע על מזמינת שירות – והיא חויבה לשלם פיצוי בגובה משכורת אחת

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעת עובד, אשר הועסק על ידי המעסיקה כמדריך ירי במרכז הדרכה לשוטרים. העובד הגיש תביעתו נגד המעסיקה ונגד משטרת ישראל ותבע פיצויים בגין פיטורים שלא כדין (סעש 64168-11-19, מיום 1/1/23). העובד טען, בין היתר, כי המעסיקה המליצה לאפשר את המשך העסקתו ולפיכך היה מוטל…

מתי רשאי מעסיק לקזז עלות הכשרה מעובד שהפר התחייבות לתקופת העסקה מינימלית?

בית הדין האזורי לעבודה דן לאחרונה בשאלה האם המעסיקה הייתה זכאית לקזז משכר העובדת פיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבות לתקופת העסקה מינימלית (דמ 31320-09-20 עירית מרדיקס נ' טי.סי.איי מחקרים קליניים בע"מ, מיום 22/11/22).  באותו המקרה, העובדת עבדה אצל המעסיקה מיום 7.6.20 ועד ליום 2.7.20. העובדת השתכרה 12,500 ₪ לחודש. המעסיקה קיזזה משכר העובדת סך של…