תו ירוק לעובדים

עפ"י תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021, כניסתו של עובד למקום עבודה המנוי בתקנות, מותנית בהצגת תו ירוק. לאחר פרסום התקנות הנ"ל, פורסמה הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אשר אישרה באופן חלקי את התקנות וכן פורסם תיקון לתקנות. במאמר זה נסקור את עיקרי…

עובד רשאי לחשוף את גובה שכרו

חשיפת שכר העבודה ע"י העובדים היא סוגייה רגישה אצל מעסיקים רבים, המעדיפים כי נתוני השכר של עובדיהם יישמרו בסודיות, דבר המאפשר להם גמישות בקביעת תנאי העבודה. בהתאם לכך, הסכמי העסקה רבים כוללים סעיף המחייב את העובד לשמור בסודיות את תנאי העסקתו. אך האם עובד אכן מחויב לשמור על סודיות תנאי העסקתו?   לפני שנה, ביום…

מתי יינתן תוקף לכתב ויתור עליו חתם עובד

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה השאלה מהו תוקפו של כתב ויתור וסילוק עליו חתם העובד כחודש לאחר סיום יחסי עובד ומעסיק. במקרה שנדון בפסק הדין, העובד עבד כמנכ"ל אצל המעסיקה, במשך כשש שנים, עד שסיים עבודתו בתאריך 11.7.17 בנסיבות שנויות במחלוקת. ביום 23.8.17 חתם העובד על כתב ויתור וסילוק…

פיטורי עובד אשר סרב לחתום על הסכם לשינוי תנאי העסקתו

בעקבות השלכות נגיף הקורונה על המשק, בחודשים האחרונים מעסיקים רבים נאלצו לנקוט בצעד של שינוי תנאי העסקת העובדים וביקשו להחתים את עובדיהם על הסכמים מתאימים המעגנים את השינויים. בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה השאלה האם פיטורי עובד אשר סרב לחתום על הסכם לשינוי תנאי העסקתו, הם פיטורים כדין אם…

נפסק פיצוי בגין נזק לא ממוני לפרילנסרית שהוכרה כשכירה – בשל הפגיעה בזכויות בעלות ערך כלכלי שאינן ניתנות לכימות

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעתה של פרילנסרית להכרה ביחסי עובד-מעסיק בינה לבין החברה הנתבעת ולתשלום זכויות כספיות הנובעות מההכרה במעמדה כעובדת. באותו מקרה, התובעת סיפקה שירותי גרפיקה לחברה המפיקה מקומון שבועי והנפיקה לנתבעת קבלות כנגדן שולמה לה תמורה מדי חודש בחודשו. בין הצדדים לא נחתם הסכם העסקה. התובעת…

שכר עבודה בגין הפסקות

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה בין היתר מחלוקת בנוגע להפסקה שניתנה לעובדת, אשר בגינה היא לא קיבלה שכר עבודה. בעוד שלטענת העובדת מנוחתה בזמן ההפסקה הופרעה תדיר, באופן שמזכה אותה בתשלום בגין זמני הפסקות שהיו למעשה זמני עבודה, טענה המעסיקה מנגד כי זמני ההפסקות היו מוקדשים למנוחת העובדת ושאר…

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור בדבר קיומו של הסדר ביטוחי קודם לעובד

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, נדונה בין היתר השאלה האם יש להטיל על מעסיק לערוך בירור בדבר קיומו של הסדר ביטוחי קודם לעובד. בפסק הדין הוסבר כי ברירת המחדל לפי צו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה משנת 2011 (להלן: צו ההרחבה הפנסיוני) היא צירופו של עובד להסדר ביטוח פנסיוני בחלוף…

עובד במחלה לא זכאי להפרשה לקרן השתלמות לאחר מיצוי ימי המחלה

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעת עובד להפרשות לקרן השתלמות עבור תקופת מחלה. באותו מקרה, החל מחודש 4/16 החלה המעסיקה להפריש לטובת העובד כספים לקרן השתלמות. החל מיום 25/9/16 נעדר העובד מעבודתו מפאת מחלה אשר אינה קשורה לעבודה. בחודש 2/17, לאחר שהעובד מיצה את ימי המחלה הצבורים לזכותו, חדלה…

מזמין שירות חויב בתשלום זכויות לעובדת ניקיון שהוצבה אצלו

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה השאלה האם יש להטיל על מזמינת שירות חבות לתשלום זכויותיה של עובדת חברת ניקיון אשר הוצבה בחצריה. התובעת, עובדת זרה מאריתראה, הועסקה כעובדת ניקיון על ידי חברה קבלנית בתחום הניקיון (להלן: "הקבלן"), אשר התקשרה עם רשת קמעונאית לשיווק מוצרי מזון וצריכה (להלן: "הרשת") בהסכם…

בית הדין לא חייב מעסיקה לשלם לעובדיה מענק שנתי – למרות ששולם מדי שנה

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה, בין היתר, בקשת הסתדרות העובדים וועד העובדים במקום העבודה, להורות למעסיקה לשלם לעובדיה באתר כפר סבא מענק שנתי, "בונוס", לשנת 2017. במהלך השנים שילמה המעסיקה לעובדיה באתר מדי סוף שנה תשלום שכונה "מענק מפעלי" בתלוש השכר או "בונוס". אופן תשלום המענק ושיעורו השתנו במהלך…